Základné informácie

Názov projektu:

MOBILTEL - Mobilné multimodálne telekomunikačné systémy a služby

MOBILTEL - Mobile Multimodal Telecommunications Systems and Services

Číslo projektu:

APVT-20-029004

Pôvodný odbor:

020212 Telekomunikácie

Nový odbor:

20212 - Telekomunikácie - Telecommunications

Riešiteľ:

Fakulta elektrotechniky a informatiky TU Košice, www.fei.tuke.sk

Zodpovedný riešiteľ:

prof. Dr.h.c. Ing. ANTON ČIŽMÁR, CSc. Anton.Cizmar@tuke.sk

Zástupca zodpovedného riešiteľa:

Doc. Ing. Ľubomír Doboš, CSc. Lubomir.Dobos@tuke.sk

Začiatok riešenia:

01.01.2005

Ukončenie riešenia:

1.12.2007