Výskum

a) V oblasti predspracovania, analýzy syntézy a rozpoznávania reči to je skúmanie nových algoritmov extrakcie príznakov rečového signálu je výskum zameraný na:

 • skúmanie vplyvu prenosu paketovými telekomunikačnými sieťami (VoIP) a rádiovým rozhraním (wireless) na kvalitu rečového signálu s cieleným využitím v systéme distribuovaného rozpoznávania reči
 • analýza reči a extrakcia rečových príznakov v hlučnom zašumenom prostredí a z rečového signálu spracovaného algoritmami kompresie optimalizovanými pre nízke prenosové rýchlosti (napr. GSM)
 • zvyšovanie robustnosti proti environmentálnymu šumu metódami adaptácie akustických modelov, vhodnou filtráciou a transformáciou príznakov a skvalitnením snímaného rečového signálu
 • skúmanie nových metód automatického rozpoznávania reči, založených na umelých neurónových sieťach a konečných automatoch, apod.

b) V oblasti multimodality a multimédií je výskum sústredený aj do nasledujúcich oblastí:

 • výskum a analýza rôzneho spôsobu spracovania multimodálnych informácií na vstupe aj výstupe na sekvenčnej aj simultánnej báze
 • skúmanie možností spracovania informácií jednotlivých modalít aj médií, ich distribuované spracovanie, návrh optimálneho spôsobu spracovania vzhľadom na výpočtové a kapacitné možnosti zvolených mobilných zariadení
 • analýza možných koncepcií architektúr multimodálnych systémov, možnosti zvyšovania efektivity distribuovaného spracovania

c) V oblasti multimodálnych dialógových systémov je výskum orientovaný na:

 • robustný návrh konverzačných dialógov človeka so strojom so zameraním na verifikácie prejavu, spracovania chýb, stratégií dialógov, modelovania a adaptácie na používateľa
 • zlepšenie poznatkov, metodológie a skúseností v oblasti interaktívnej komunikácie hovorenou rečou a inými typmi modalít
 • analýzu štruktúr dialógov, dialógových jednotiek a riadenia dialógov všeobecne ako aj v náväznosti na použitie slovenčiny
 • hľadanie možnosti optimálnej fúzie jednotlivých modalít na úrovni sémantickej interpretácie D.

d) V oblasti využitia mobilných telekomunikačných zariadení, sietí a ich služieb je riešené:

 • výskum v oblasti použiteľnosti rôznych mobilných technológií, prehľad dostupných technológií ich prenosových parametrov a spoľahlivosti pričom bude zohľadnená ich dostupnosť na slovenskom telekomunikačnom trhu
 • prehľad dostupných mobilných terminálov a ich možností, vzhľadom na možnosti integrácie niektorých modulov systému (napríklad integrácia blokov distribuovaného rozpoznávania reči do mobilného terminálu, a tým zníženie prenosovej rýchlosti)
 • výskum v oblasti integrácie rôznych prenosových technológií v rôznych typoch mobilných terminálov (napríklad Bluetooth, GPRS, GSM, VoIP a WLAN)
 • analýza súčasných možností kombinovania prenosových technológií pri prenose multimodálnych informácií a prípadné kombinovanie mobilných terminálov (napríklad použitie GSM telefónu v kombinácii s PDA personálnym asistentom)

e) V oblasti aplikácií cieľom je:

 • spracovanie metodiky pre aplikovanie a používanie intraktívnych komunikačných systémov hovorenou rečou,
 • skúmanie nových, kognitívnejších, intuitívnejších a robustnejších interaktívnych stratégií pre oblasť mobilných aplikácií
 • výskum špecifík komunikácie človek/stroj z pohľadu teórie komunikácie a so zameraním na problematiku multimodálneho komunikačného rozhrania,
 • analýzu požiadaviek používateľov na rozhranie človek/stroj, možnosti ich splnenia multimodálnym rozhraním,
 • identifikáciu nových informačno-komunikačných služieb, realizovateľných cez mobilné telekomunikačné rozhranie