Úlohy

a) V oblasti predspracovania, analýzy syntézy a rozpoznávania reči sa zameriavame na skúmanie nových algoritmov extrakcie príznakov rečového signálu, ktoré môžu viesť k robustnejším systémom automatického rozpoznávania reči (Kombinovanie ARR). Pozornosť je venovaná najmä systémom ARR na báze skrytých Markovových modelov a výberu optimálnych jednotiek akustického modelovania, vychádzajúcich zo špecifických vlastností slovenského jazyka (alofóny, difóny, slabiky, ...).

b) V oblasti multimodality a multimédií je výskum zameraný na možnosti implementácie jednotlivých modalít do mobilných multimediálnych zariadení a telekomunikačných terminálov. Pozornosť je sústredená na integráciu vstupných informácií z rôznych modalít.

c) V oblasti multimodálnych dialógových systémov je výskum orientovaný na modelovanie dialógov a techniky spracovania prirodzeného jazyka (Natural Language Processing), ktoré sú potrebné na estimáciu významu (sémantiky) hovorenej slovenčiny.

d) V oblasti využitia mobilných telekomunikačných zariadení, sietí a ich služieb je rozpracovaný prehľad možností súčasných mobilných infraštruktúr a ich využiteľnosti v rámci úlohy. Pozornosť je sústredená aj na prenosové rýchlosti a doby odoziev jednotlivých mobilných riešení.

e) V oblasti aplikácií je práca riešiteľského tímu koncentrovaná na implementáciu a evaluáciu aplikácií. Hlavnou úlohou je uviesť do demonštračnej prevádzky mobilný multimodálny telekomunikačný systém, umožňujúci komunikáciu s vybraným mobilným zariadením.